Јавне набавке - Услуге

Измене режима

Јавна набавка бр. 8/19:

Израда студије „Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020 до 2024“
28/06/2019
 1. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а у циљу закључења уговора у јавној набавци.
 2. Врста предмета јавне набавке: услуге Израда студије „Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020 до 2024“, ОРН: 73300000-5- планирање и спровођење истраживања и развоја 
 3. Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена. Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исту понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи рок важења менице за добро извршење посла.

 

 1. Опис предмета јавне набавке – Предмет јавне набавке је: „Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020 до 2024“, којом ће се од Извршиоца захтевати:

- дефинисање  методологије  израде  студијско–истраживачког пројекта

- спровођење истраживања у реалном систему такси превоза путника у Београду

- анализа постојећег стања система такси превоза путника у Београду

- извршити SWОТ анализу постојећег стања система такси превоза путника у граду Београду

- извршити анализу карактеристичних искустава функционисања система такси превоза путника у изабраним градовима – анализа студија случаја

- пројектовати нову структуру и основне елементе функционисања система такси превоза путника у Београду

- реинжењеринг постојеће мреже такси стајалишта

- дефинисање предлога модела организације и управљања системом такси превоза путника у Београду

- дефинисање  предлога измена и допуна регулаторних аката за имплементацију новог система

Студију треба предати у форми штампаног материјала и у форми електронског документа у MS Word и PDF формату а табеле и прорачуне у MS Excel или MS Access формату. Коначни извештај мора бити уређен са урађеним преломом страна за штампу. Примењени модели морају бити детаљно образлозени са пратећом документацијом која омогућава додатне прорачуне настале варијацијом улазних података.

 1. Начин преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: на Порталу управе за јавне набавке Републике Србије и на интернет страници наручиоца www.bgprevoz.rs, https://nabavke.beograd.gov.rs  
 2. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
  Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу: Град Београд, Градска управа града Београда – Секретаријат за
  јавни превоз, Београд, ул. 27.марта 43-45 – писарница, шалтер бр.9, са назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - Израда студије „Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020 до 2024“, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 8/19 – НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Понуда мора да важи минимум 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.
 3. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.7.2019. године до 12 часова.
 4. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се дана 29.7.2019. године, у 12,30 часова, у просторијама Секретаријата за јавни превоз, канцеларија 242a, II спрат, ул. 27. Марта 43-45, Београд.
 5. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 6. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 25 дана од дана отварања понуда.
 7. Kонтакт – комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  28.06.2019

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 28.06.2019

у прилогу су и линкови:

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=219222

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2396345

 

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Градска управа града Београда - Секретаријат за јавни превоз
30/04/2019

Преузмите текст ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ 16.04.2019. - овде

Линк ка Порталу јавних набавки

Архива јавних набавки - услуге