Бесплатан превоз

Измене режима

Бесплатан превоз уз одговарајућу возну исправу

У следећим табелама можете да пронађете које категорије корисника имају право на бесплатан превоз и списак докумената које је потребно приложити приликом подношења захтева за издавање картице.

Право на бесплатан превоз са ограниченим временом трајања (најдуже до краја периода важења картице), уз одговарајућу возну исправу, имају лица са пребивалиштем на територији града Београда, изузев лица из тачака 1 и 12 која право на бесплатан превоз остварују уз услов да имају пребивалиште на територији Републике Србије.

(1) Ученици основних школа (до навршених 17 година живота) и ученици који похађају основну школу за образовање ученика са сметњама у развоју (до навршених 19 година живота)
 • за малолетне: фотокопија пасоша, или картице здравственог осигурања, или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
 • за пунолетне: фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • За ученике са пребивалиштем на територији града Београда:
 • оригинална потврда о похађању верификоване основне школе на територији Републике Србије, или оригинална потврда о похађању школе у иностранству – испоставе у Београду, која мора бити на српском или енглеском, или преведена на српски од стране судског тумача
 • За ученике са пребивалиштем ван територије града Београда:
 • оригинална потврда о похађању верификоване основне школе на територији града Београда

Картица се издаје са роком важења најдуже до осам година.

(2) Ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 50–100% инвалидитета
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • оригинал уверења надлежног органа Републике Србије којим лице доказује статус, не старије од 15 дана
 • За млађе од 65 година:
 • доказ да лице није у радном односу: оригинал листинг Републичког фонда ПИО Републике Србије, не старији од 15 дана

Картица се издаје са роком важења најдуже до једне година.

(3) Цивилни инвалиди рата са 50–100% телесног оштећења
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • оригинал уверења надлежног органа Републике Србије којим лице доказује статус, не старије од 15 дана
 • За млађе од 65 година:
 • доказ да лице није у радном односу: оригинал листинг Републичког фонда ПИО Републике Србије, не старији од 15 дана

Картица се издаје са роком важења најдуже до једне година.

(4) Лица са 70–100% телесног оштећења, из групе VII Правилника о утврђивању телесних оштећења (Службени гласник Републике Србије, број 105/2003), које је проузроковано повредом у саобраћајној незгоди у којој је учествовало возило јавног линијског превоза путника на територији града Београда
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • оверена фотокопија правоснажног* решења надлежног органа Републике Србије
 • налаз оцена и мишљење комисије органа вештачења о врсти и степену телесног оштећења
 • записник о увиђају саобраћајне незгоде – МУП Републике Србије
 • (*) - Решење мора да буде оверено печатом (штамбиљем) правоснажности.

Картица се издаје са роком важења од три године.

(5) Слепа лица и њихов пратилац када је у присуству слепог лица
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • за малолетне:
 • фотокопија пасоша, картице здравственог осигурања или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
 • оверена фотокопија медицинског картона за евиденцију и категоризацију слепих и слабовидих који је оверен од надлежне државне здравствене установе Републике Србије и лекарске комисије (фотокопија у формату А3 који је идентичан оригиналу)

Картица се издаје са роком важења од три године.

(6) Инвалидна лица која примају стални додатак за туђу негу и помоћ
Лица којима је у решењу о додатку за туђу негу и помоћ одређен контролни преглед немају право на бесплатан превоз по овом основу.
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • за малолетне:
 • фотокопија пасоша, картице здравственог осигурања или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
 • оверена фотокопија решења или оригинал уверења (не старије од 15 дана) надлежног органа Републике Србије о сталном додатку за туђу негу и помоћ

Картица се издаје са роком важења од три године.

(7) Лица оболела од церебралне парализе, дечије парализе и плегије код којих је утврђен потпуни губитак радне способности или трајна неспособност за рад и привређивање или је признато право на стални додатак за туђу негу и помоћ (инвалидно лице) и њихов пратилац када је у присуству инвалидног лица
Право имају лица која болују од болести под шифром Г 80, Г 81 и Г 82 са свим подшифрама у оквиру ових шифара, као и болести под шифром Б91.
 • За малолетне:
 • фотокопија пасоша, картице здравственог осигурања или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
 • оверена фотокопија налаза надлежне здравствене установе Републике Србије са шифром и латинским називом болести
 • За пунолетне:
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • оригинал извод из здравственог картона ДЗ Републике Србије који обавезно садржи број здравственог картона, ЈМБГ, шифру и латински назив болести и који мора бити потписан од стране надлежног ординирајућег лекара и оверен од стране здравствене установе
 • Потпуни губитак радне способности:
 • оверена фотокопија Решења надлежног органа Републике Србије о потпуном губитку радне способности
 • Стални додатак за туђу негу и помоћ:
 • оверена фотокопија решења или оригинал уверења (не старијег од 15 дана) надлежног органа Републике Србије о сталном додатку за туђу негу и помоћ
 • Трајна неспособност за рад и привређивање:
 • оверена фотокопија налаза, оцене и мишљења комисије органа вештачења Републичког фонда ПИО Републике Србије (комисија у Др Александра Костића)

Картица се издаје са роком важења од три године.

(8) Лица оболела од мишићне дистрофије код којих је утврђен потпуни губитак радне способности или трајна неспособност за рад и привређивање или је признато право на стални додатак за туђу негу и помоћ (инвалидно лице) и њихов пратилац када је у присуству инвалидног лица
Право имају лица која болују од болести под шифром Г 71.0.
 • За малолетне:
 • фотокопија пасоша, картице здравственог осигурања или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
 • оверена фотокопија налаза надлежне здравствене установе Републике Србије са шифром и латинским називом болести
 • За пунолетне:
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • оригинал извод из здравственог картона ДЗ Републике Србије који обавезно садржи број здравственог картона, ЈМБГ, шифру и латински назив болести и који мора бити потписан од стране надлежног ординирајућег лекара и оверен од стране здравствене установе
 • Потпуни губитак радне способности:
 • оверена фотокопија Решења надлежног органа Републике Србије о потпуном губитку радне способности
 • Стални додатак за туђу негу и помоћ:
 • оверена фотокопија решења или оригинал уверења (не старијег од 15 дана) надлежног органа Републике Србије о сталном додатку за туђу негу и помоћ
 • Трајна неспособност за рад и привређивање:
 • оверена фотокопија налаза, оцене и мишљења комисије органа вештачења Републичког фонда ПИО Републике Србије (комисија у Др Александра Костића)

Картица се издаје са роком важења од три године.

(9) Лица оболела од мултипле склерозе код којих је утврђен потпуни губитак радне способности или трајна неспособност за рад и привређивање или је признато право на стални додатак за туђу негу и помоћ (инвалидно лице) и њихов пратилац када је у присуству инвалидног лица
Право имају лица која болују од болести под шифром Г 35.
 • За малолетне
 • фотокопија пасоша, картице здравственог осигурања или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
 • оверена фотокопија налаза надлежне здравствене установе Републике Србије са шифром и латинским називом болести
 • За пунолетне
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • оригинал извод из здравственог картона ДЗ Републике Србије који обавезно садржи број здравственог картона, ЈМБГ, шифру и латински назив болести и који мора бити потписан од стране надлежног ординирајућег лекара и оверен од стране здравствене установе
 • Потпуни губитак радне способности
 • оверена фотокопија Решења надлежног органа Републике Србије о потпуном губитку радне способности
 • Стални додатак за туђу негу и помоћ
 • оверена фотокопија решења или оригинал уверења (не старијег од 15 дана) надлежног органа Републике Србије о сталном додатку за туђу негу и помоћ
 • Трајна неспособност за рад и привређивање
 • оверена фотокопија налаза, оцене и мишљења комисије органа вештачења Републичког фонда ПИО Републике Србије (комисија у Др Александра Костића)

Картица се издаје са роком важења од три године.

(10) Лица оболела од хемофилије код којих је утврђен потпуни губитак радне способности или трајна неспособност за рад и привређивање
Право имају лица која болују од болести под шифром Д 66, Д 67 и Д 68.
 • За малолетне
 • фотокопија пасоша, картице здравственог осигурања или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
 • оверена фотокопија налаза надлежне здравствене установе Републике Србије са шифром и латинским називом болести
 • За пунолетне
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • оригинал извод из здравственог картона ДЗ Републике Србије који обавезно садржи број здравственог картона, ЈМБГ, шифру и латински назив болести и који мора бити потписан од стране надлежног ординирајућег лекара и оверен од стране здравствене установе
 • Потпуни губитак радне способности
 • оверена фотокопија Решења надлежног органа Републике Србије о потпуном губитку радне способности
 • Стални додатак за туђу негу и помоћ
 • оверена фотокопија решења или оригинал уверења (не старијег од 15 дана) надлежног органа Републике Србије о сталном додатку за туђу негу и помоћ
 • Трајна неспособност за рад и привређивање
 • оверена фотокопија налаза, оцене и мишљења комисије органа вештачења Републичког фонда ПИО Републике Србије (комисија у Др Александра Костића)

Картица се издаје са роком важења од три године.

(11) Лица са умереном, тешком и дубоком душевном заосталошћу и лица оболела од поремећаја развоја под условом да су трајно неспособна за рад и привређивање
Право имају лица која болују од болести под шифрама Ф 71, Ф 72, Ф 73 и Ф 84 са свим подшифрама у оквиру ових шифара.
 • За малолетне:
 • фотокопија пасоша, картице здравственог осигурања или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
 • оверена фотокопија налаза надлежне здравствене установе Републике Србије са шифром и латинским називом болести
 • За пунолетне
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • оригинал извода из здравственог картона ДЗ Републике Србије који обавезно садржи број здравственог картона, ЈМБГ, шифру и латински назив болести и који мора бити потписан и оверен од стране надлежног ординирајућег лекара и оверен од стране здравствене установе
 • Трајна неспособност за рад и привређивање
 • оверена фотокопија налаза, оцене и мишљења комисије органа вештачења Републичког фонда ПИО Републике Србије (комисија у Др Александра Костића)
 • оригинал листинг Републичког фонда ПИО Републике Србије не старији од 15 дана као доказ да лице није било у радном односу

Картица се издаје са роком важења од три године.

(12) Носиоци Ордена народног хероја, носиоци „Партизанске споменице 1941“ и корисници који су право на бесплатан превоз стекли на основу савезних и републичких прописа, под условом да имају одговарајућу легитимацију, издату од надлежног органа, којом доказују овај статус
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)

Картица се издаје са роком важења од три године.

Бесплатан превоз уз одговарајућу возну исправу - са ограниченим временом трајања до једне године

Право на бесплатан превоз са ограниченим временом трајања (најдуже до једне године), уз одговарајућу возну исправу, имају лица са пребивалиштем на територији града Београда.

(1) Труднице – док трају околности под којима се остварује право
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • оригинал лекарског уверења/потврде (државне или приватне установе Републике Србије) о трудноћи које обвезно садржи процену термина порођаја, ЈМБГ и која мора бити оверена печатом установе и факсимилом лекара гинеколога (не старија од 15 дана)

Картица се издаје са роком важења најдуже до једне година.

(2) Деца до навршених 18 година која лично примају сталну социјалну помоћ на основу решења надлежног центра за социјални рад
 • фотокопија пасоша, картице здравственог осигурања или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
 • оригинал или оверена фотокопија решења центра за социјални рад о коришћењу права на сталну новчану социјалну помоћ
 • оригинално уверење/потврда о похађању верификоване школе у текућој школској години (не старије од 15 дана)

Картица се издаје са роком важења најдуже до једне година.

(3) Уживаоци породичне инвалиднине по основу палог борца у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године, и то: деца палих бораца редовни ученици верификованих средњих школа и студенти акредитованих високошколских установа
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • за малолетне фотокопија пасоша, картице здравственог осигурања или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
 • оригинал уверења/потврде надлежног органа којим доказују свој статус (не старија од 15 дана)
 • оригинал уверења/потврде о похађању верификоване школе односно акредитованог факултета (не старија од 15 дана)

Картица се издаје са роком важења најдуже до једне година.

(4) Уживаоци породичне инвалиднине по основу палог борца у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године, и то: брачни друг и родитељи палог борца који нису у радном односу
 • оригинал уверења/потврде надлежног органа којим доказују свој статус за текућу календарску годину (не старије од 15 дана)
 • За лица млађа од 65 година:
 • доказ да није у радном односу: оригинална потврда коју издаје Национална служба за запошљавање – Филијала Београд којом се потврђује статус незапосленог лица, не старија од 15 дана или оригинал листинг Републичког фонда ПИО Републике Србије, не старији од 15 дана

Картица се издаје са роком важења најдуже до једне година.

Бесплатан превоз без возне исправе

Право на бесплатан превоз без возне исправе имају:

 • деца до навршене седме године живота,
 • професионални припадници Војске Србије у униформи,
 • припадници полиције и комуналне полиције у униформи.