Превоз по повлашћеној цени

Право на превоз по повлашћеној цени имају лица са пребивалиштем на територији града Београда. Ово право изузетно имају и ученици средњих школа и студенти који имају пребивалиште ван територије града Београда, ако похађају школу или високошколску установу на територији града Београда, и избегла и интерно расељена лица која имају боравиште на територији града Београда.

У следећим табелама можете да пронађете које категорије корисника имају право на превоз по повлашћеној цени и списак докумената које је потребно приложити приликом подношења захтева за издавање картице.

(1) Ученици средњих школа (до навршених 20 година живота)
 • за малолетне: фотокопија пасоша или картице здравственог осигурања, или извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
 • за пунолетне: фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • за стране држављане: фотокопија пасоша (оригинал на увид), за ученике из ЕУ фотокопија пасоша или личне карте (оригинал на увид)
 • За ученике са пребивалиштем на територији града Београда:
 • оригинална потврда о похађању верификоване средње школе на територији Републике Србије или оригинална потврда о похађању школе у иностранству – испоставе у Београду, која мора бити на српском или енглеском, или преведена на српски од стране судског тумача
 • За ученике са пребивалиштем ван територије града Београда:
 • оригинална потврда о похађању верификоване средње школе на територији Београда

Картица се издаје са роком важења најдуже до једне године.

(2) Студенти високошколских установа до навршених 26 година живота
Студенти докторских студија и студенти факултета чије основне или интегрисане академске студије трају шест школских година (до навршених 28 година живота)
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • за стране држављане: фотокопија пасоша (оригинал на увид), за студенте из ЕУ фотокопија пасоша или личне карте (оригинал на увид)
 • За студенте са пребивалиштем на територији града Београда:
 • оригинална потврда о похађању акредитоване високошколске установе на територији Републике Србије или оригинална потврда о похађању факултета у иностранству/испоставе у Београду која мора бити на српском или енглеском или преведена на српски од стране судског тумача
 • За студенте са пребивалиштем ван територије града Београда:
 • оригинална потврда о похађању акредитоване високошколске установе на територији града Београда
 • За студенте докторских студија:
 • доказ да лице није у радном односу – оригинална потврда Националне службе за запошљавање, не старија од 15 дана, или оригинал листинг Републичког фонда ПИО Републике Србије, не старији од 15 дана

Картица се издаје са роком важења најдуже до једне године.

(3) Ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 20–40% инвалидности
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • оригинал уверење надлежног органа Републике Србије којим доказује свој статус (не старије од 15 дана)
 • доказ да лице није у радном односу: оригинал листинг Републичког фонда ПИО Републике Србије, не старији од 15 дана

Картица се издаје са роком важења најдуже до једне године.

(4) Цивилни инвалиди рата са 20–40% телесног оштећења
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • оригинал уверење надлежног органа Републике Србије којим доказује свој статус (не старије од 15 дана)
 • доказ да лице није у радном односу: оригинал листинг Републичког фонда ПИО Републике Србије, не старији од 15 дана

Картица се издаје са роком важења најдуже до једне године.

(5) Трајно неспособна лица за рад и привређивање
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • фотокопија правоснажног* решења надлежног органа Републике Србије о трајној неспособности за рад и привређивање (оригинал на увид)
 • (*) - Решење мора да буде оверено печатом (штамбиљем) правоснажности.

Картица се издаје са роком важења од три године.

(6) Дијализирана лица
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • оригинал извод из здравственог картона ДЗ Републике Србије који обавезно садржи број здравственог картона, ЈМБГ, шифру и латински назив болести и који мора бити потписан од стране надлежног ординирајућег лекара и оверен од стране здравствене установе

Картица се издаје са роком важења од три године.

(7) Лица са лаком душевном заосталошћу
Право имају лица која болују од болести под шифром Ф 70, Ф70.0, Ф 70.1, Ф 70.2 и Ф 70.3.
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • оригинал извод из здравственог картона ДЗ Републике Србије који обавезно садржи број здравственог картона, ЈМБГ, шифру и латински назив болести и који мора бити потписан од стране надлежног ординирајућег лекара и оверен од стране здравствене установе
 • доказ да лице није у радном односу: оригинал листинг Републичког фонда ПИО Републике Србије, не старији од 15 дана

Картица се издаје са роком важења од три године.

(8) Корисник права на новчану социјалну помоћ и чланови његовог домаћинства који су обухваћени решењем о признавању права, под условом да ово право нису остварили по неком другом основу
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • фотокопија решења надлежног органа о трајном коришћењу права на новчану социјалну помоћ (оригинал на увид), или оригинал уверења надлежног органа Републике Србије о о трајном коришћењу права на новчану социјалну помоћ, не старије од 15 дана
 • доказ да лице није у радном односу: оригинал листинг Републичког фонда ПИО Републике Србије, не старији од 15 дана

Картица се издаје са роком важења од три године.

(9) Лични пензионери
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • фотокопија решења о пензионисању или фотокопија привременог1 решења о пензионисању или оригинална потврда2 Републичког фонда ПИО Републике Србије да је лице поднело захтев за остваривање права на пензију.

1 – Ако је привременим решењем утврђен термин контролног лекарског прегледа картица ће бити издата са роком важења закључно са месецом у којем је потребно обавити контролни преглед.

2 – Ако је лице поднело захтев за инвалидску пензију, уз оригиналну потврду, потребно је приложити и фотокопију решења о трајној неспособности за рад и привређивање (оригинал на увид). Картица ће бити издата са роком важења од шест месеци.

 • фотокопија решења о пензионисању или фотокопија привременог1 решења о пензионисању или оригинална потврда2 Републичког фонда ПИО Републике Србије да је лице поднело захтев за остваривање права на пензију.
 • За имаоце иностраног решења о пензионисању:
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • фотокопија решења о пензионисању, или фотокопија привременог решења о пензионисању где је основ привремености утврђивање висине пензије
 • решење мора да буде преведено на српски језик од стране судског тумача
 • решење мора да садржи податке на основу којих је могуће недвосмислено утврдити идентитет лица које остварује право на пензију (ЈМБГ или датум рођења)лица млађа од 65 година морају да доставе доказ да нису у радном дносу – оригинал листинг Републичког фонда ПИО Републике Србије, не старији од 15 дана

Картица се издаје са роком важења од три године.

(10) Породични пензионери
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • уверење надлежног органа (не старије од 15 дана) да је лице у статусу породичног пензионера (инострано уверење мора да буде преведено на српски језик од стране судског тумача)
 • породични пензионери са иностраним уверењем морају да доставе доказ да нису у радном односу: оригинал листинг Републичког фонда ПИО Републике Србије, не старији од 15 дана
 • За млађе од 26 година:
 • оригинална потврда о похађању акредитоване високошколске установе или верификоване школе на територији Републике Србије или оригинална потврда о похађању факултета/школе у иностранству/испоставе у Београду која мора бити на српском или енглеском језику или преведена на српски од стране судског тумача
 • картица се издаје до краја школске године за коју је достављена потврда

Картица се издаје са роком важења најдуже до једне године.

(11) Лица старија од 65 година
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • За избегла лица старија од 65 година:
 • фотокопија избегличке легитимације плаве боје (оригинал на увид)
 • За интерно расељена лица старија од 65 година:
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • фотокопија легитимације за расељена лица беле боје (оригинал на увид)
 • фотокопија потврде МУП-а о пријављеном боравку на територији града Београда не старија од две године (оригинал на увид)

Картица се издаје са роком важења од три године.

(12) Незапослена лица која су на евиденцији Националне службе за запошљавање – Филијале Београд
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • доказ да лице није у радном односу: оригинална потврда Националне службе за запошљавање – Филијале Београд да лице није у радном односу – статус у потврди незапослено лице, не старија од 15 дана
 • рок важења се може продужити уз поновно подношење наведене документације

Картица се издаје са роком важења најдуже до шест месеци.

(13) Избеглице и интерно расељена лица која имају боравиште на територији града Београда
 • доказ да лице није у радном односу: оригинална потврда Националне службе за запошљавање – Филијале Београд да лице није у радном односу – статус у потврди незапослено лице, не старија од 15 дана или оригинал листинг Републичког фонда ПИО Републике Србије, не старији од 15 дана
 • За избеглице:
 • фотокопија важеће избегличке легитимације (плаве боје) (оригинал на увид)
 • Додатно за интерно расељена лица:
 • фотокопија личне карте – очитана лична карта (оригинал на увид)
 • фотокопија легитимације за расељена лица - беле боје (оригинал на увид)
 • фотокопија потврде МУП-а о пријављеном боравку на територији града Београда, не старија од две године (оригинал на увид)

Картица се издаје са роком важења од три године.