СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ

Одељење за планирање

 • дефинисање саобраћајно-техничких услова за планску документацију (просторне и урбанистичке планове);
 • дефинисање саобраћајно-техничких услова за израду урбанистичких пројеката;
 • спровођење обједињене процедуре у поступку издавања локацијских услова за израду техничке документације;
 • израда идејних решења терминуса јавног градског превоза и стајалишта у склопу планске и техничке документације;
 • дефинисање саобраћајно-техничких услова и решења за реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење путева у циљу ефикасног функционисања јавног градског превоза;

Дефинисање САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ПЛАНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (просторне и урбанистичке планове):

Према "Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. Гласник РС 64/2015), члану 45. Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у фази израде или измене планских докумената, по захтеву носиоца израде плана, у року од 30 дана, достављају све тражене податке, без накнаде, у складу са Законом.

На основу Закона о планирању и изградњи ("Сл.глaсник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) доставити неопходну документацију за издавање услова за израду просторних и урбанистичких планова: 

 • Текстуални део за саобраћај, правила уређења и правила грађења, са описом и образложењем планираног решења саобраћаја,
 • Графички прилози – постојећа и планирана намена простора, саобраћајно решење са попречним профилима, 
 • Ситуациони план (у штампаном и електронском облику) са приказом постојећег и планираног решења израђен на подлози овереној од стране надлежног РГЗ-а, у складу са важећом законском регулативом и Правилником о садржини, начину и постуку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11), са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“, број 105/13 и 119/13)). 
 • На графичким прилозима приказати: границу плана, намену површина (постојеће и планирано), положај комуналне инфраструктуре (постојеће и планирано), планирано попречне профиле саобраћајница, регулационо-нивелациони план.

 

Издавање МИШЉЕЊА и САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА на саобраћајна решења у поступку израде урбанистичко-техничке документације:

На основу Закона о планирању и изградњи ("Сл.глaсник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) доставити неопходну документацију за издавање услова за израду урбанистичко-техничке документације: 

 • Захтев инвеститора,
 • Tекстуални део за саобраћај, правила уређења и грађења, са описом и образложењем планираног решења саобраћаја,
 • Ширу ситуацију обрађиване локације приказане на орто-фото подлози,
 • Сепарат пројекта оверен од стране одговорног пројектанта са лиценцом инжењерске коморе у једном примерку (који обавезно садржи саобраћајно решење: ситуациони план са приказом планираног решења израђен на подлози овереној од стране надлежног РГЗ-а, у складу са важећом законском регулативом и Правилником о садржини, начину и постуку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11), са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“, број 105/13 и 119/13)). 

На графичким прилозима приказати: границу плана урбанистичког пројекта, садржај објеката на парцели, идејно решење саобраћајног прикључка на јавни пут, положај комуналне инфраструктуре (постојеће и планирано), попречне профиле саобраћајница, нивелациони план.

 • У захтеву навести име и презиме особе за контакт и број телефона.
 • Доказ о уплати административних такса: 

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Прималац:      Град Београд
Жиро рачун:    840-742241843-03
Модел и позив на број:     97  43-501-18-5
Износ таксе:     310,00 динара

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА тарифни бр. 5 тачка 2.
Прималац:      Град Београд
Жиро рачун:    840-742241843-03
Модел и позив на број:   97  52-501-18-2
Износ таксе:     5439,00 динара

 

Израда саобраћајно-техничких услова са аспекта функционисања Јавног градског превоза у поступку спровођења обједињене процедуре у циљу издавања ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА за израду техничке документације:

Садржина, поступак и начин издавања локацијских услова од стране надлежног органа у поступку обједињене процедуре се врше према "Закону о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)", "Уредби о локацијским условима (Сл. гласник РС бр. 35/2015 и 114/2015)", "Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гласник РС бр. 113/2015 и 96/2016)" и др. законским и подзаконским актима.

Подносилац захтева се обавештава путем обједињене процедуре о висини стварних трошкова за достављање услова од имаоца јавног овлашћења.

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Прималац:      Град Београд
Жиро рачун:    840-742241843-03
Модел и позив на број:     97  43-501-18-5
Износ таксе:     310,00 динара

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА тарифни бр. 5 тачка 1.
Прималац:      Град Београд
Жиро рачун:    840-742241843-03
Модел и позив на број:   97  55-501-18-1
Износ таксе:     4372,00 динара
Пример уплатинице можете погледати