Stajališna oznaka

О нама

Добро дошли на интернет презентацију Секретаријата за јавни превоз – Градске управе града Београда.

Секретаријат за јавни превоз је основан Одлуком о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 2/2017), којом је дефинисано да преузима предмете, послове, архиву и др. од Секретаријата за саобраћај - Дирекције за јавни превоз, у оквиру које су наведени послови обављани почев од 01.02.2003. године.


Планови града Београда и Секретаријата за јавни превоз су усмерни ка томе да се кроз системско улагање и деловање на различитим пољима континуирано подиже ниво услуге јавног линијског превоза путника. У претходном периоду израђене су студије мреже линија јавног градског, приградског и локланог превоза у Београду, почела је примена новог тарифног система у оквиру кога је град територијално и ценовно подељен на 4 јасно дефинисане зоне са праведнијим односом цена за све кориснике јавног превоза, закључени су нови Уговори о јавно-приватном партнерству за обављање градског, приградског и локалног превоза путника у Београду којима су дефинисани виши критеријуми за обављање услуге превоза, планирају се и спроводе набавке нових возила (укључујући и возила на електрични погон) и улагања у инфраструктуру намењену јавном превозу.


Ово је место на коме ће грађани Београда и други корисници моћи да добију све информације у вези са функционисањем јавног линијског превоза путника на територији града Београда и упознају се са предстојећим новинама које за циљ имају унапређење квалитета услуге јавног превоза. Циљ свих нас је да комуникацијом са корисиницама јавни превоз у Београду постане квалитетнији и бољи, репрезентативан и препознатљив, при чему од ове локације очекујемо да буде једно од места најдинамичније комуникације и размене информација. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
У Секретаријату су образоване унутрашње организационе јединице, и то:
1.    Сектор за економске послове
    а) Одељење за економско – финансијске послове;
    б) Одељење за праћење и контролу корисника буџетских средстава.
2.   Сектор за нормативно-правне послове и послове јавних набавки
    а) Одељење за нормативне и управно-правне послове;
    б) Одељење за јавне набавке и опште послове.
3. Сектор за планирање и развој јавног линијског превоза
    а) Одељење за планирање
    б) Одељење за режиме саобраћаја ЈГП
    в) Одељење за саобраћајну инфраструктуру јавног превоза
    г) Одељење за развој и унапређење јавног превоза.
4. Сектор за тарифне системе и контролу
    а) Одељење за тарифне системе
    б) Одељење за контролу система
5. Сектор за управљање, контролу саобраћаја, ред вожње и обрачун рада превозника
    а) Одељење за мониторинг и управљање
    б) Одељење за контролу рада превозника
    в) Одељење за обраду података, обрачун транспортног рада и анализу.
6. Сектор за ауто-такси превоз
    а) Одељење за управно-правне послове из области ауто-такси превоза
    б) Одељење за саобраћајно-техничке и опште послове.
7. Сектор за јавни шински и речни превоз и софтвферску подршку

 

ОПИС ПОСЛОВА 
Секретаријат за јавни превоз обавља послове који се односе на:

 • начин обављања, коришћење, планирање и развој ЈЛПП-а на територији града Београда (који обухвата јавни линијски превоз путника аутобусом, тролејбусом, трамвајем, метроом, жичаром, градском железницом, путничким бродом, скелом и чамцем за привредне сврхе);
 • праћење рада свих превозника у систему;
 • дефинисање елемената и израде реда вожње;
 • енергетску ефикасност и увођење нових технологија у области ЈЛПП-а;
 • тарифну политику и контролу прихода;
 • управљање објектима инфраструктуре ЈЛПП-а;
 • режиме јавног саобраћаја у редовним условима, као и у условима привремених заузећа (радови, манифестације, промоције, снабдевање и сл.); 
 • саобраћајно-техничке услове за планску документацију (просторне и урбанистичке планове) и израду урбанистичких пројеката;
 • спровођење обједињене процедуре у поступку издавања локацијских услова за израду техничке документације;
 • јавне набавке у области ЈЛПП-а; 
 • информисање корисника ЈЛПП-а;
 • организацију превоза у линијској пловидби;
 • организацију и начин обављања ауто-такси превоза као и изнајмљивањем возила са возачем "LIMO SERVISA" на територији града Београда.