header image

Планови и локацијски услови

На основу ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ (Сл.глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021) и ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА (,Службени лист Града Београда, бр. 106/2020, 108/2020 – исправка, 93/2021, 96/2022) од 01.01.2023. године за списе и радње из области јавног превоза које обавља организациона јединица Градске управе града Београда - Секретаријат за јавни превоз, врши се наплата следећих административних такси:

Класификација 346.7
 
1. ИЗДАВАЊЕ САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (просторне и урбанистичке планове):
Према "Закону о планирању и изградњи (Сл. глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-ус, 50/13-ус, 98/13-ус, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021) и Одлуке о измени одлуке о локалним административним таксама (Службени лист града Београда, бр. 106/2020, 108/2020 – исправка, 93/2021, 96/2022), члан 47б. Орган, посебна организација, односно ималац јавних овлашћења, издаје услове и податке за израду планског документа без накнаде и таксе, осим накнаде стварних трошкова (материјални трошкови).
На основу Закона о планирању и изградњи (Сл. глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-ус, 50/13-ус, 98/13-ус, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021) и Одлуке о измени одлуке о локалним административним таксама (Службени лист града Београда, бр. 106/2020, 108/2020 – исправка, 93/2021, 96/2022) доставити неопходну документацију за издавање услова за израду просторних и урбанистичких планова:
  • Текстуални део за саобраћај, правила уређења и правила грађења, са описом и образложењем планираног решења саобраћаја,
  • Графички прилози – постојећа и планирана намена простора, саобраћајно решење са попречним профилима,
  • Ситуациони план (у штампаном и електронском облику) са приказом постојећег и планираног решења израђен на подлози овереној од стране надлежног РГЗ-а, у складу са важећом законском регулативом и Правилником о садржини, начину и постуку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гласник РС број 32/2019), са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева (Сл. гласник РС, број 105/13, 119/13 и 93/15)).
  • На графичким прилозима приказати: границу плана, намену површина (постојеће и планирано), положај комуналне инфраструктуре (постојеће и планирано), планиране попречне профиле саобраћајница, регулационо-нивелациони план.
 
2.  ИЗДАВАЊЕ САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА У ЦИЉУ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Класификација 346.9

Садржина, поступак и начин издавања локацијских услова од стране надлежног органа у поступку обједињене процедуре се врше према "Закону о планирању и изградњи (Сл. глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-ус, 50/13-ус, 98/13-ус, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021)", "Уредби о локацијским условима (Сл. гласник РС бр. 115/2020)", "Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гласник РС бр. 68/2019)" и др. законским и подзаконским актима.
Подносилац захтева се обавештава путем обједињене процедуре о висини стварних трошкова за достављање услова од имаоца јавног овлашћења.

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА тарифни број 1 – тачка 1
За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак
Прималац:      Град Београд
Жиро рачун:    840-742241843-03
Модел и позив на број:     97  43-501-18-5
Износ таксе:     330,00 динара
 
ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА тарифни бр. 6 тачка 1.
Саобраћајно-технички услови који се односе на функционисање јавног превоза у циљу издавања локацијских услова
Прималац:      Град Београд
Жиро рачун:    840-742241843-03
Модел и позив на број:   97  55-501-18-1
Износ таксе:     5.436,00 динара
 
3. Издавање МИШЉЕЊА И САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Класификација 346.8
На основу Закона о планирању и изградњи (Сл. глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-ус, 50/13-ус, 98/13-ус, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/23) и Одлука о локалним административним таксама (Службени лист града Београда, бр. 106/2020, 108/2020 – исправка, 93/2021, 96/2022) доставити неопходну документацију за издавање услова за израду урбанистичко-техничке документације:
  • Захтев инвеститора,
  • Tекстуални део за саобраћај, правила уређења и грађења, са описом и образложењем планираног решења саобраћаја,
  • Ширу ситуацију обрађиване локације приказане на орто-фото подлози,
  • Сепарат пројекта оверен од стране одговорног пројектанта са лиценцом инжењерске коморе у једном примерку (који обавезно садржи саобраћајно решење: ситуациони план са приказом планираног решења израђен на подлози овереној од стране надлежног РГЗ-а, у складу са важећом законском регулативом, са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ број 87/23)).
На графичким прилозима приказати: границу плана урбанистичког пројекта, садржај објеката на парцели, идејно решење саобраћајног прикључка на јавни пут, положај комуналне инфраструктуре (постојеће и планирано), попречне профиле саобраћајница, нивелациони план.
  • У захтеву навести име и презиме особе за контакт и број телефона.
  • Доказ о уплати административних такса:
 
ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА тарифни број 1 - тачка 1
За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак
Прималац:      Град Београд
Жиро рачун:    840-742241843-03
Модел и позив на број:     97  43-501-18-5
Износ таксе:     330,00 динара
 
ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА тарифни бр. 6 - тачка 2.
Мишљења и саобраћајно-техничких услова који се односе на функционисање јавног превоза приликом израде урбанистичко-техничке документације
Прималац:      Град Београд
Жиро рачун:    840-742241843-03
Модел и позив на број:   97  52-501-18-2
Износ таксе:     6.659,00 динара