header image

Честа питања

Пријаве на непрофесионални рад возача, корисници услуга јавног превоза достављају на званичну е-маил адресу Секретаријата за јавни превоз info@bgprevoz.rs. Пријава се прослеђује одговарајућем превознику са захтевом да провери наводе, предузме одговарајуће мере и о свему обавести.

Неостварење појединих полазака у току дана на линијама ЈГС-а грађани треба да пријављују дежурној саобраћајној инспекцији која једина има надлежности писања мандатних казни превозницима тј. возачима. Сектор за саобраћајни инспекцијски надзор - тел: 3309-190 а. Одељење за друмски саобраћај - тел: 3309-531 е-маил: inspekcija@beograd.gov.rs 27. марта 43-45

Пријаве на стања возила јавног превоза, корисници услуга јавног превоза достављају на званичну е-маил адресу Секретаријата за јавни превоз info@bgprevoz.rs. Пријава се прослеђује одговарајућем превознику уз захтев да пронађе возило, изврши неопходне поправке на њему, доведе га у исправно стање и достави обавештење након предузетих мера.

Потребно је да се дописом (или лично, на обрасцу, на писарници у ул. 27. Марта 43-45) обратите Секретаријату за јавни превоз. Допис треба да садржи ваше податке: број Бус-плус картице (уколико се странка валидирала у току вожње, када се десила повреда), име, презиме, адресу (на коју ћемо послати одговор) и број мобилног телефона (уколико је потребна нека додатна информација), као и податке: број линије, смер кретања, стајалиште (на којем се десила материјална штета), време, датум и податке о возилу (регистарски и гаражни број возила). По пристизању, допис се обрађује, саставља се одговор, који се потписује и печатира, а потом шаље на Вашу адресу.

Корисници своје захтеве упућују на своју матичну општину, померање поласка не захтева додатна финансијска средства али је важно да захтев буде достављен од стране општина који би нама указивао да је то захтев већина грађана, нечесто се деси да померање поласка не одговара појединим корисницима при чему долази до притужба на померање поласка.

Персонализоване картице можете набавити појединачно или групно у оквиру школе, факултета или предузећа. Издавање се обавља на више места у граду - у корисничком сервису ''БеоГРАДСКА картица'' у згради РК ''Београд'' /Масарикова 5, други спрат/ или у згради ''Lukoil'' /Булевар Михајла Пупина 165 Д/, као и у постојећим продајним местима ГСП и Ласте и ТЕМПО објектима.

Проверу важења персонализоване и неперсонализоване картице можете проверити на свим продајним местима где се врши допуна картица.

Допуна персонализованих пластичних смарт картица за физичка лица врши се од 25. у месецу за наредни месец и од 1. до 24. за текући месец.

Допуна персонализованих пластичних смарт картица за физичка лица за прву половину месеца врши се у периоду од 25. у месецу за наредни месец закључно са 9. у текућем месецу. За другу половину месеца, продаја почиње од 10. у текућем месецу закључно са 24.

Неперсонализовану картицу можете купити на киоску по цени од 250 динара и важи 3 године од прве допуне.

Неперсонализована картица се може допуњавати неограничен број пута, у периоду важења картице, износом допуне по избору корисника. Максималан износ једне трансакције је 2.500 динара. За сваку трансакцију (допуну) од 900 динара или више, на картицу корисника се уписује додатних 100 динара (нпр. за уплату од 950 динара, на картицу се уписује 1050 динара).

Неперсонализовану картицу је потребно валидирати по уласку у возило, прислањањем картице на екран валидатора без претходог одабира зоне одредишта, активира се основна временска карта од 90 минута која важи за зону у којој се возило налази у тренутку валидације, а кредит на картици се умањује за износ од 89 динара. Картица се обавезно валидира приликом сваког преседања како би била исправна приликом контроле. Уколико је последње преседање – валидирање остварено у 89. минуту од тренутка прве валидације, карта ће важити до краја те вожње.

Није обавезно да се замени Бусплус картица пре њеног истека рока од 3 године. У употреби су и важеће Бусплус картице и новоиздате БеоГРАДСКЕ картице.

Одабиром зоне одредишта и прислањањем неперсонализоване картице, активира се основна временска карта од 90 минута, а кредит на картици се умањује за одговарајући износ у зависности од изабране зоне у коју путујете (зоне одредишта). Валидатор звучним сигналом и поруком на екрану обавештава путника о успешном очитавању (зелени екран). Уколико на картици нема довољно кредита, валидатор се оглашава одговарајућом визуелном и звучном поруком.

Неперсонализованом картицом може да се плати превоз за више особа. Одабиром групне карте на екрану валидатора и одабиром зоне одредишта, те прислањањем картице, активира се основна временска карта од 90 минута, а кредит на картици умањује за одговарајући износ у зависности од броја карата и изабране зоне у коју путујете (зоне одредишта). Валидатор звучним сигналом и поруком на екрану обавештава путника о успешном очитавању (зелени екран). Уколико на картици нема довољно кредита, валидатор се оглашава одговарајућом визуелном и звучном поруком.

Уколико корисник прихвата своју одговорност, плаћање по основу издатог прекршајног налога може извршити у року од 8 дана, при чему се ослобађа 50% износа. Након истека овог рока, корисник је у обавези да плати пун износ. Уколико се корисник не слаже са издатим прекршајним налогом и сматра да има основа за подношење захтева за судско одлучивање, потребно је да се обрати Прекршајном суду (Београд, Устаничка 14), подношењем захтева у року од 8 дана од дана добијања прекршајног налога. Корисник се може обратити Секретаријату за јавни превоз, за добијање информација о чињеничном стању у Систему, попуњавањем обрасца приговора на Записник. Одговор секретаријата је објективан и садржи чињенице из Система (подаци о уплатама, контроли и валидацији картица), те исти треба приложити суду, уз захтев за судско одлучивање и прекршајни налог. Коначну одлуку по поднетом захтеву за судско одлучивање, може донети искључиво Прекршајни суд.

Контролу возних исправа у возилима јавног линијског превоза путника обављају, по уговору о Јавном приватном партнерству, контролори запослени код Kentkart SEE d.o.o. Притужбе на рад и понашање контролора можете упутити на мејл адресe Kentkart SEE d.o.o. info@kentkart.rs или Секретаријата за јавни превоз: info@bgprevoz.rs.

Пријаве на оштећења на стајалишној инфраструктури можете поднети на званичну е-маил адресу Секретаријата за јавни превоз info@bgprevoz.rs. Пријаве ће бити прослеђене предузећима која врше одржавање.

Захтеви се могу поднети преко општине на којој се предложена локација стајалишта налази. У зависности од минимално потребних саобраћајно-техничких услова за уградњу надстрешница и листе приоритета стајалишта која се у договору са општином опредељује, Секретаријат за јавни превоз извршиће постављање надстрешница према дефинисаној динамици.

Корисници захтев могу поднети преко општини на којој се предложена локација стајалишта налази или директно Секретаријату за јавни превоз.

Све информације везане за актуелне режимске измене рада линија јавног превоза можете добити путеме сајта www.bgprevoz.rs/linije/aktuelne-izmene.

Захтеви се могу поднети преко општине на којој корисник жели успостављање линије или промену трасе постојеће или директно Секретаријату за јавни превоз.