Назад на јавне набавке - услуге

Јавна набавка 17/19

П О З И В за подношење понуда за јавну набавку услугa „Израда пројекта жутих трака и издвојених независних траса линија ЈЛПП –а“, редни број јавне набавке 17/19
13/01/2020

П О З И В
за подношење понуда за јавну набавку услугa „Израда пројекта жутих трака и издвојених независних траса линија ЈЛПП –а“, редни број јавне набавке 17/19.

 1. Назив, адреса, интернет страница Наручиоца:

Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавни превоз

ул. 27. Марта 43-45, Београд

Интернет страница: www. bgprevoz.rs, https://nabavke.beograd.gov.rs

 1. Врста наручиоца: орган јединицe локалне самоуправе
 2. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а у циљу закључења уговора у јавној набавци.
 3. Врста предмета јавне набавке: услуге - „Израда пројекта жутих трака и издвојених независних траса линија ЈЛПП –а“, ОРН: 73300000-5 планирање и спровођење истраживања и развоја.
 4. Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ. Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исту понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи рок важења менице за добро извршење посла.
 5. Опис предмета јавне набавке – Предмет јавне набавке је: „Израда пројекта жутих трака и издвојених независних траса линија ЈЛПП –а“, ОРН: 73300000-5 планирање и спровођење истраживања и развоја.
 6. Начин преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: на Порталу управе за јавне набавке Републике Србије и на интернет страници наручиоца www.bgprevoz.rs, https://nabavke.beograd.gov.rs  
 7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
  Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу: Град Београд, Градска управа града Београда – Секретаријат за
  јавни превоз, Београд, ул. 27.марта 43-45 – писарница, шалтер бр.9, са назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - „Израда пројекта жутих трака и издвојених независних траса линија ЈЛПП –а“, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 17/19 – НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Понуда мора да важи минимум 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.
 8. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.2.2020. године до 12,30 часова.
 9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се дана 12.02.2020. године, у 13,00 часова, у просторијама Секретаријата за јавни превоз, канцеларија 242а, II спрат, ул. 27. марта 43-45, Београд.
 10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 11. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 25 дана од дана отварања понуда.
 12. Kонтакт – комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.
 13.  
 14. Преузмите текст ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДе - овде
 15.  
 16. Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - овде
 17.  
 18. Преузмите текст одговора на питање 1 - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - овде

Обавештење о закљученом Уговору - овде

Јавна набавка 19/19

П О З И В за подношење понуда за јавну набавку услугa: ''Израда студије оправданости речног превоза путника“ (јавна набавка број 19/19)
13/01/2020

П О З И В
за подношење понуда за јавну набавку услугa: ''Израда студије оправданости речног превоза путника“ (јавна набавка број 19/19)

 

 1. Назив, адреса, интернет страница Наручиоца:

Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавни превоз

ул. 27. Марта 43-45, Београд

Интернет страница: www. bgprevoz.rs, https://nabavke.beograd.gov.rs

 1. Врста наручиоца: орган јединицe локалне самоуправе
 2. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а у циљу закључења уговора у јавној набавци.
 3. Врста предмета јавне набавке: услуге - ''Израда студије оправданости речног превоза путника“, ОРН: 71241000-9 студије изводљивости, саветодавбне услуге, анализа.
 4. Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ. Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исту понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи рок важења менице за добро извршење посла.
 5. Опис предмета јавне набавке – Предмет јавне набавке је: ''Израда студије оправданости речног превоза путника“, ОРН: ОРН: 71241000-9 студије изводљивости, саветодавбне услуге, анализа.
 6. Начин преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: на Порталу управе за јавне набавке Републике Србије и на интернет страници наручиоца www.bgprevoz.rs, https://nabavke.beograd.gov.rs  
 7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
  Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу: Град Београд, Градска управа града Београда – Секретаријат за
  јавни превоз, Београд, ул. 27.марта 43-45 – писарница, шалтер бр.9, са назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ''Израда студије оправданости речног превоза путника“, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 19/19 – НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Понуда мора да важи минимум 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.
 8. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.2.2020. године до 10 часова.
 9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се дана 12.2.2020. године, у 10,30 часова, у просторијама Секретаријата за јавни превоз, канцеларија 242а, II спрат, ул. 27. марта 43-45, Београд.
 10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 11. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 25 дана од дана отварања понуда.
 12. Kонтакт – комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.
 13.  
 14. Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - овде
 15.  
 16. Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - овде
 17.  
 18. Преузмите текст ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - овде
 19.  
 20. Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - овде

Јавна набавка бр. 4/19:

ОРГАНИЗАЦИЈА – РЕГИОНАЛНИ СКУП НА ТЕМУ „ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА“
04/10/2019

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Контакт: Kомуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  04.10.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 04.09.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 23.10.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 4/19 на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 15/19:

ПРОЈЕКАТ ''ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА СТИЛА ВОЖЊЕ (ЕКО-ДРИВЕ) НА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ КОД АУТОБУСА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН (Е-БУС)
03/09/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  02.09.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 02.09.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  21.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  14.11.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 15/19 на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 13/19:

ИЗРАДА КАТАСТРА СТАЈАЛИШТА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
20/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  20.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 20.08.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 28.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 12.11.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 13/19 на Порталу јавних набавки