Планови и локацијски услови

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ

 

Одељење за планирање

 

 • дефинисање саобраћајно-техничких услова за планску документацију (просторне и урбанистичке планове);
 • дефинисање саобраћајно-техничких услова за израду урбанистичких пројеката;
 • спровођење обједињене процедуре у поступку издавања локацијских услова за израду техничке документације;
 • израда идејних решења терминуса јавног градског превоза и стајалишта у склопу планске и техничке документације;
 • дефинисање саобраћајно-техничких услова и решења за реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење путева у циљу ефикасног функционисања јавног градског превоза;

На основу ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ (Сл.глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021) и ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА (,Службени лист Града Београда, бр. 106/2020, 108/2020 – исправка, 93/2021) од 01.01.2022. године за списе и радње из области јавног превоза које обавља организациона јединица Градске управе града Београда - Секретаријат за јавни превоз, врши се наплата следећих административних такси:

 

1. ИЗДАВАЊЕ САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (просторне и урбанистичке планове):

 

Према "Закону о планирању и изградњи (Сл. глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-ус, 50/13-ус, 98/13-ус, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021) и Одлуке о измени одлуке о локалним административним таксама (Службени лист града Београда, бр. 106/2020, 108/2020 – исправка, 93/2021), члан 47б. Орган, посебна организација, односно ималац јавних овлашћења, издаје услове и податке за израду планског документа без накнаде и таксе, осим накнаде стварних трошкова (материјални трошкови).

На основу Закона о планирању и изградњи (Сл. глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-ус, 50/13-ус, 98/13-ус, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021) и Одлуке о измени одлуке о локалним административним таксама (Службени лист града Београда, бр. 106/2020, 108/2020 – исправка, 93/2021) доставити неопходну документацију за издавање услова за израду просторних и урбанистичких планова:

 • Текстуални део за саобраћај, правила уређења и правила грађења, са описом и образложењем планираног решења саобраћаја,
 • Графички прилози – постојећа и планирана намена простора, саобраћајно решење са попречним профилима,
 • Ситуациони план (у штампаном и електронском облику) са приказом постојећег и планираног решења израђен на подлози овереној од стране надлежног РГЗ-а, у складу са важећом законском регулативом и Правилником о садржини, начину и постуку израде планских докумената (Сл. гласник РС, број 32/2019), са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева (Сл. гласник РС, број 105/13, 119/13 и 93/15)).
 • На графичким прилозима приказати: границу плана, намену површина (постојеће и планирано), положај комуналне инфраструктуре (постојеће и планирано), планиране попречне профиле саобраћајница, регулационо-нивелациони план.

 

2. Издавање САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА У ЦИЉУ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

Садржина, поступак и начин издавања локацијских услова од стране надлежног органа у поступку обједињене процедуре се врше према "Закону о планирању и изградњи (Сл. глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-ус, 50/13-ус, 98/13-ус, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021)", "Уредби о локацијским условима (Сл. гласник РС бр. 115/2020)", "Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гласник РС бр. 68/2019)" и др. законским и подзаконским актима.

Подносилац захтева се обавештава путем обједињене процедуре о висини стварних трошкова за достављање услова од имаоца јавног овлашћења.

 


ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА тарифни број 1 – тачка 1

За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак

Прималац: Град Београд

Жиро рачун: 840-742241843-03

Модел и позив на број: 97 43-501-18-5

Износ таксе: 330,00 динара


 


ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА тарифни бр. 6 тачка 1.

Саобраћајно-технички услови који се односе на функционисање јавног превоза у циљу издавања локацијских услова

Прималац: Град Београд

Жиро рачун: 840-742241843-03

Модел и позив на број: 97 55-501-18-1

Износ таксе: 4.858,00 динара


 

 

3. Издавање МИШЉЕЊА И САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

На основу Закона о планирању и изградњи (Сл. глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-ус, 50/13-ус, 98/13-ус, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021) и Одлука о локалним административним таксама (Службени лист града Београда, бр. 106/2020, 108/2020 – исправка, 93/2021) доставити неопходну документацију за издавање услова за израду урбанистичко-техничке документације:

 • Захтев инвеститора,
 • Tекстуални део за саобраћај, правила уређења и грађења, са описом и образложењем планираног решења саобраћаја,
 • Ширу ситуацију обрађиване локације приказане на орто-фото подлози,
 • Сепарат пројекта оверен од стране одговорног пројектанта са лиценцом инжењерске коморе у једном примерку (који обавезно садржи саобраћајно решење: ситуациони план са приказом планираног решења израђен на подлози овереној од стране надлежног РГЗ-а, у складу са важећом законском регулативом, са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 93/15)).

На графичким прилозима приказати: границу плана урбанистичког пројекта, садржај објеката на парцели, идејно решење саобраћајног прикључка на јавни пут, положај комуналне инфраструктуре (постојеће и планирано), попречне профиле саобраћајница, нивелациони план.

 • У захтеву навести име и презиме особе за контакт и број телефона.
 • Доказ о уплати административних такса:

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА тарифни број 1 - тачка 1

За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак

Прималац: Град Београд

Жиро рачун: 840-742241843-03

Модел и позив на број: 97 43-501-18-5

Износ таксе: 330,00 динара


 


ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА тарифни бр. 6 - тачка 2.

Мишљења и саобраћајно-техничких услова који се односе на функционисање јавног превоза приликом израде урбанистичко-техничке документације

Прималац: Град Београд

Жиро рачун: 840-742241843-03

Модел и позив на број: 97 52-501-18-2

Износ таксе: 5.951,00 динара


 

 

ЛИНКОВИ