header image

Контрола карата

 

Чланом 2. Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015, 86/2016, 89/2020, 106/2020, 22/2021, 111/2021, 19/2022 и 76/2022), прописано је да је ''путник'' лице које на основу уговора има право на превоз.

Чланом 36. наведене одлуке, прописано је да се уговор о превозу закључује моментом уписивања карте у меморију бесконтактне смарт картице, односно моментом куповине карте у возилу код возача или куповином посебне карте код контролора. Путник је дужан да, у возилу, односно у простору резервисаном за путнике на стајалиштима градске железнице, има важећу карту коју је дужан да покаже и уступи на захтев контролора или овлашћеног лица, као и да је путник дужан да бесконтактну смарт картицу валидира при сваком уласку у возило или при уласку у резервисан простор.

Чланом 36а. наведене одлуке, прописано је следеће:

- да лице које се у моменту контроле затекло у возилу или резервисаном простору без важеће карте, може код контролора купити посебну карту. Куповином посебне карте, лице стиче права и обавезе путника као и право на започето и даље коришћење услуге линијског превоза у дневном саобраћају у дану у коме је карта издата, осим у посебном превозу минибус возилима, као и да уколико путник не поседује важећу карту и не жели да купи посебну карту, дужан је да контролору или овлашћеном лицу пружи податке о свом идентитету.

- Податке о лицу које се у моменту контроле затекло у возилу или у резервисаном простору, без важеће карте и које не купи посебну карту, контролор уписује у службену евиденцију и електронским путем ставља на увид комуналној милицији ради издавања прекршајног налога. Овако сачињен и електронски потписан прекршајни налог шаље електронским путем контролору на његов преносни уређај, који га штампа и уручује лицу затеченом у возилу без карте.

- Уручење и плаћање прекршајног налога врши се у складу са законом којим се регулише прекршајни поступак, при чему контролор приликом вршења контроле може затражити помоћ полицијске управе, односно комуналне милиције.

 

Одредбама члана 13. Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда (''Службени лист града Београда'', бр. 13/2017, 11/2018 и 109/19) прописано је да је приликом уласка у возило путник дужан да валидира неперсонализовану пластичну смарт картицу у возилу. Валидација се врши приношењем картице уређају за валидацију, при чему се у меморију одговарајуће картице уписује електронски запис о извршеној валидацији. Картица која није валидирана сматра се неисправном возном исправом.

Одредбама члана 24. наведеног правилника, прописано је да је за куповину карте код возача корисник дужан да обезбеди тачан износ новца у вредности броја карата које купује.

Одредбама члана 25. наведеног правилника прописано је да у случају немогућности штампања прекршајног налога контролор кориснику уручује записник ради уписа у службену евиденцију и стављања на увид овлашћеном службеном лицу ради издавања прекршајног налога.

 

Решењем о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда (''Службени лист града Београда'', број 60/2022 и 79/2022), утврђено је да месечна електронска карта у претплати важи почев од првог и закључно са последњим даном у месецу за који је карта купљена; полумесечна за прву половину месеца, важи од 1. до 15. у месецу, односно за другу половину месеца важи од 16. у месецу до краја месеца. 

Наведеним решењем утврђена је  цена посебне карте, у износу од 5.000,00 динара.

 

Чланом 173. Закона о прекршајима (''Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др. закон), прописано је следеће:

Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене казне.

Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће постати коначан и извршан.

Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није плаћена овлашћени орган доставља надлежном прекршајном суду да изречену новчану казну унесе у регистар и спроведе поступак извршења у складу са овим законом.

Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне.